BẢO HIỂM XE Ô TÔ

Bảo vệ bạn trước những rủi ro xảy đến cho phương tiện của bạn.

Trách nhiệm dân sự xe ô tô

Đối tượng bảo hiểm

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).

Quyền lợi bảo hiểm

Bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về người và tài sản, cho hành khách những thiệt hại về người với mức tối đa như sau:

  • Về người: tối đa 100.000.000 đ / người / vụ tai nạn. Cụ thể:

    Quyền lợi bảo hiểm Mức bồi thường tối đa
    Chết do tai nạn 100.000.000đ / 1 người / 1 vụ (Tùy theo mức độ lỗi)
    Thương tật do tai nạn Trả theo "Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người"
  • Về tài sản: theo tổn thất thực tế, tối đa 100.000.000đ / vụ tai nạn.